This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.
 

Croeso i wefan Meddygfa Canna.

Welcome to the webpage of Meddygfa Canna Surgery.

Are you a smoker - are you interested in quitting - follow the link below to visit the Stop Smoking Wales website for lots of useful information on quitting smoking. http://www.stopsmokingwales.com/

Public Holidays 2015  - please note that the surgery will be closed on the following Public Holidays:-

Summer Bank Holiday - Monday 31st August 2015

Christmas Day - Friday 25th December 2015

Boxing Day (In Lieu) - Monday 28th December 2015

Please ensure you order your repeat medication early

If you require medical attention at any time while the surgery is closed, contact the Out of Hours Service on Cardiff (029) 2044 4500 .

 

Appointments - When you call the surgery to make an appointment, the receptionist will ask you if you require a soon or a routine appointment.

 

If you request a routine appointment you will be offered one with the next available doctor within the next 2 weeks.

 

If you request a soon appointment you will be offered one with the next available doctor within the next 2-3 working days.

 

If you have a problem which you consider to be an emergency then the receptionist will take your contact details and will ask for a brief description of the problem and will then arrange for a doctor to call you back to discuss the problem.  Please ensure you give the receptionist the correct contact number and ensure you are able to take the doctor’s call.  Once you have spoken to the doctor they will then schedule either an emergency, soon or routine appointment as appropriate. 

 

Please note that emergency same-day appointments will only be offered to patients once they have spoken to a doctor and the doctor has deemed that this is clinically appropriate.

 

Apwyntiadau

 

Pan fyddwch yn ffonio’r feddygfa i wneud apwyntiad, bydd y derbynnydd yn gofyn i chi os oes angen apwyntiad buan neu arferol arnoch.

Os byddwch yn gofyn am apwyntiad arferol byddwch yn cael cynnig un gyda'r meddyg nesaf sydd ar gael o fewn y pythefnos nesaf.

 

Os byddwch yn gofyn am apwyntiad buan byddwch yn cael cynnig un gyda'r meddyg nesaf sydd ar gael o fewn y 2-3 diwrnod gwaith nesaf.

 

Os oes gennych broblem yr ydych yn ei ystyried yn argyfwng, yna bydd y derbynnydd yn cymryd eich manylion cyswllt a threfnu i feddyg eich ffonio'n ôl i drafod y broblem.  Sicrhewch eich bod yn rhoi’r rhif cyswllt cywir i’r derbynnydd a sicrhewch eich bod yn gallu cymryd yr alwad gan y meddyg.  Unwaith y byddwch wedi siarad â'r meddyg byddant yn trefnu naill ai apwyntiad argyfwng, buan neu arferol fel y bo'n briodol.

 

Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd apwyntiadau argyfwng ar ddiwrnod y cais ond yn cael eu cynnig i gleifion ar ôl iddynt siarad â meddyg a’r meddyg yn ystyried ei fod yn glinigol addas.

Pharmacy

We are pleased to announce the opening of our on-site pharmacy.  The Pharmacy is being operated by Rees and Moore who have relocated their business from Cowbridge Road to Meddygfa Canna Surgery.Pharmacy staff will be pleased to deal with all patients prescribing needs on site. 

 

 

We are based in the heart of Canton close to the centre of Cardiff. We are a friendly medium sized GP practice caring for 8000 patients registered with us who live in the Pontcanna, Canton, Riverside and Llandaff areas of Cardiff. We are committed to quality and high standards of personal service. We are an accredited practice providing training to future generations of general practitioners and medical students.

Rydym wedi ein lleoli yn Nhreganna yn agos i ganol Caerdydd.Mae gennym tua 7500 o gleifion yn byw yn ardaloedd Pontcanna, Treganna a Llandaf. Rydym wedi ein hawdurdodi i hyfforddi Meddygon Teulu a myfyrwyr meddygol.

 

 

 

 

 

Opening Hours / Oriau agor y Feddygfa

Find out when our practice is open, what the GP consulting times are and what to do if you need help when the practice is closed.

Dyma wybodaeth am oriau agor y feddygfa a beth i wneud pan fod y feddygfa ar gau.

Find out more

Repeat Prescriptions / Ail Bresgripsiwn

Do you need to re-order your medication? Visit our prescriptions page and complete the online form.

Medrwch wneud cais am  ail brescriptiwn dros y we drwy lenwi ffurflen ar lein. 

Find out more

Patient Details / Manylion Personol

There are certain circumstances in which the practice needs to contact patients at short notice.  This could be to discuss a particular result or to confirm or re-schedule a booked appointment.  It is therefore important that we hold up-to-date information.  Would you please let us know if any of your personal details change, ie change of address, new mobile or home telephone number.  Having this informaiton to hand will enable us to contact you if necessary.  You can use the online form at the bottom of this page, or call in to reception and complete a change of details form.

Weithiau byddwn angen cysylltu a chi ar fyr rybydd.Os bydd newid yn eich enw,cyfeiriad neu rhif ffon ar unrhyw adeg a wnewch chi ddweud wrthym os gwelwch yn da er mwyn sicrhau fod eich manylion yn gywir a'n galluogi i gysylltu a chi os bydd angen. Gallwch wneud hyn drwy wasgu'r botwm ar waelod y dudalen hon.

Your Clinical Record / Gwybodaeth Clinigol Amdanoch

In order that we can keep your clinical records up to date, we would ask that you click on the 'Update Your Clinical Record' tab at the bottom of this page, and complete the details as fully as possible.  We can then ensure that we have up to date medical details for you.

Gallwch ychwanegu gwybodaith clinigol amdanoch er engraifft eich pwysau neu os ydych yn ysmygu drwy wasgu'r botwm ar waelod y dudalen hon.

Like To Register? / Hoffech chi ymuno a'r feddygfa?

New to the area and would like to join our practice? We would be happy to help you. We only accept patients who reside within the areas referred to above.  If you are unsure if your address falls within our boundary, please contact reception.  You can download a copy of our practice Information Booklet (in PDF format) by clicking on the following link - Practice Booklet. (Please note the above changes to our appointment system which is not reflected in this issue of our practice booklet).

Os ydych newydd symud i'r ardal ac eisiau ymuno a'n practis byddwn yn hapus i'ch cynorthwyo.Rydym  ond yn derbyn cleifion sydd yn byw of fewn ffiniau'r practis.Gallwch lawr lwytho llawlyfr y feddygfa drwy glicio ar y linc yma - Llawlyr y Feddygfa (Sylwer ar ynewidiadau uchodi'nsystem apwyntiadaunad yw'n cael eiadlewyrchu yny rhifyn hwn o'nllyfrynymarfer).

Moving Home / Symud Ty

The practice is unable to treat patients who move outside our operating area.  Should you move home, you should advise us accordingly.  We can then provide you with information on how to register with a practice in your new area.  You can use the 'Change of Address' form at the bottom of this page to send us your new address electronically or call in to reception and complete the Change of Address form.

Nid ydym yn medru trin cleifion sy'n byw tu allan i ardal y practis.Os byddwch yn newid cyfeiriad a symud i ardal newydd dylech roi gwybod i ni.Gallwn eich cynghori ar sut i ymuno gyda practis yn eich ardal newydd. 

(Site updated 22/07/2015)
Order your repeat medicationsChange of contact detailsUpdate your clinical record
 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website